Sie sind hier

Projet „Reebou“

Hesper Demokrat

Als Äntwert op en « appel à projets » vum Ministère de la Famille, am Kader vum Guide « Seniorenfreundliche Gemeinden », huet d’Hesper Sozialkommissioun ënnert der Presidentschaft vum Marthy Bracke-Wanderscheid, e flotte Projet eragereecht : Deemnächst soll de Projet «REEBOU» zu Hesper fonctionnéieren.

Liberalix: Marthy Bracke, wat genee ass de «REEBOU»?

Marthy Bracke: De Projet «Reebou – lokalen Tauschsystem» baséiert op dem franséische  SEL (système d’échange local) an dem englesche LETS (local exchange trading system). Et ass en multilateralen Austauschsystem vu Saachen, Wëssen a Servicer ënnert den Awunner vun der Gemeng Hesper.

Marthy Bracke: A wéi funktionéiert de «REEBOU» konkret?

Menschen hëllefe Meschen ass de Grondgedanken. Ech kann eppes ganz gutt a bidden anere Leit an der Gemeng meng Hëllef an dem Beräich un. Dat kann zB Wues méie sinn, bei der Steiererklärung gutt Rotschléi ginn, engem beim akafen hëllefen, engem eng Maschinne léinen oder en bei eppes beroden. D’Palette u Servicer ass ganz breet gefächert.

Liberalix: Gëtt et dann am «REEBOU» och Geldleeschtungen?

Marthy Bracke: Nee, et ass kee klassescht Geld am Spill, mee de Service bréngt trotzdem eng Belounung mat sech. De Wäert vun all Austausch gëtt mat der Zäit gemooss. All Minutt ass eng Unitéit. Konkret heescht dat : eng Stonn Prestatioun ass 60 Unitéite wäert, zwou Stonnen 120, an esou weider.

Liberalix: An déi Unitéite kann een dann aléise fir en anere Service an Usproch ze huelen?

Marthy Bracke: Genee esou ass et geduecht. Fir an den Usproch vum «REEBOU» ze komme muss ee just op Hesper op d’Gemeng kommen an sech beim responsabele Service melle fir opgeholl ze ginn. Ech denken et ass e flotte Projet, den den Zesummenhalt ënnert Noperen a Leit aus sengem Quartier sécherlech fërdere wäert.